Hem


Arkeologiska kulturutredningar

För många exploatörer, inte minst i samband med byggandet av storskaliga anläggningar som golfbanor, bostadskvarter etc, ses många gånger de kulturhistoriska lämningarna i landskapet som ett dyra och besvärande hinder. Men kulturhistorien, i form av fornlämningar, ålderdomligt odlingslandskap och intressanta och spännande bebyggelsemiljöer, kan i hög grad vara en tillgång. Kulturhistorien, rätt presenterad och integrerad i verksamheten, kan förstärka värdet av ett område och berika miljön. Vi har under mer än 20 år arbetat med att bistå företag, enskilda och myndigheter att värdera kulturmiljöer och att integrera dessa till en så ringa kostnad som möjligt i skilda formera av exploateringar. Särskilt har vi kommit att arbeta med golfbanor och deras placering i känsliga kulturhistoriska miljöer.

Verksamheten har 2012 övergått i Arendus AB, välkommen till vårt nya hem!


Welcome to Viking History

In the year AD 789, three strange ships arrived at Portland on the southern coast of England and Beaduheard, the reeve of the King of Wessex, rode out to meet them. He took with him only a small band of men under the mistaken impression that the strangers were traders: "and they slew him..." records the Anglo-Saxon Chronicle tersely. It adds, with over a century of grim hindsights, "those were the first ships of Northmen which came to the land of the English".

This was a period of history known to us as the Viking Age, normally dated to around AD 800 - 1050, when Scandinavian peoples from the modern countries of Denmark, Norway and Sweden influenced much of northern Europe and beyond.

Go to Viking History


© Dan Carlsson 2013